REKLAMA

Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość

Muzeum Etnograficzne. Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

WrocławRomualda Traugutta 111/113
bilety od 5 zł

Zbiory Muzeum ukazują podstawową dla dolnośląskiej etnografii problematykę: trwałość i zmiany kultury. Autorzy większości ekspozycji podejmowali próbę zaprezentowania bliższej i dalszej historii Dolnego Śląska, postrzeganej jako proces kształtowania się kultury ludowej w warunkach zróżnicowania narodowościowego i wyznaniowego. Wystawą, która po raz pierwszy całościowo przedstawiła tę problematykę, była zorganizowana w roku 1965 ekspozycja Kultura wsi dolnośląskiej 1945-1965. Nawiązywała do niej otwarta w 1985 r. wystawa stała Stare i nowe wsi dolnośląskiej. Wiele innych ekspozycji natomiast w sposób bardziej szczegółowy prezentowało pewne wybrane zagadnienia z tego niezwykle bogatego i interesującego poznawczo, nie tylko dla etnografii, kręgu tematycznego. Przygotowana w nowej siedzibie wystawa stała Dolnoślązacy - pamięć, kultura, tożsamość w odróżnieniu od poprzednich ekspozycji problem konfrontacji kultur przedstawia w większym stopniu z perspektywy losów ludzkich. Muzealne zabytki zostały tu "wpisane" w opowieść o Dolnoślązakach - ich życiu codziennym i odświętnych obrzędach, systemach wartości, poczuciu wykorzenienia i sposobach adaptacji w nowych dla siebie warunkach. Położenie nacisku na postrzeganie historii regionu poprzez historię człowieka akcentuje także aranżacja plastyczna, w której ważną rolę odgrywają fotografie służące jako tło do opisów poświęconych strukturze narodowościowej Dolnego Śląska, ilustrujące ludową obrzędowość oraz dzieje rodzin reprezentujących zróżnicowane narodowościowo i regionalnie grupy osadnicze. Wystawa zestawia dwa wizerunki tutejszej kultury ludowej: w miarę stabilnej, choć niejednorodnej, dziewiętnastowiecznej oraz z pierwszych lat powojennych, będącej mozaiką - nakładających się na tamtą - tradycji grup osadniczych.

REKLAMA