REGULAMIN IMPREZY "Co Jest Grane 24 Festival 2016"

red 29-04-2016

 

REGULAMIN IMPREZY "Co Jest Grane 24 Festival 2016"

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Niniejszy regulamin (dalej, jako „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki uczestników Imprezy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.   Organizatorem imprezy "Co Jest Grane 24 Festival” (dalej jako „Impreza”) jest Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 59944 o kapitale zakładowym 47.665.426 zł, wpłaconym w całości, NIP: 526-030-56-44 (dalej jako „Organizator”).

3.   Impreza odbywa się w dniu 18 czerwca 2016 r. w Warszawie na terenie Parku Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego – „Królikarnia” w Warszawie przy ul. Puławskiej 113A.

4.   Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Imprezy w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Imprezy, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb (dalej „Służb Porządkowych” i „Służb Informacyjnych”) czuwających nad bezpieczeństwem Imprezy. Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z Regulaminem.

5.    Regulamin kierowany jest do każdej z osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Impreza ( „Teren Imprezy”, zgodnie z definicją zawartą w ust.8 lit.d) poniżej). Każda z osób przebywających na Terenie Imprezy zobowiązana jest przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do osób niebędących Uczestnikami, tj. Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych, pracowników, Służby Medycznej, przedstawicieli mediów, przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora itp.).

6.   Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy.

7.   Każdy Uczestnik obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu powstałych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a nadto stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz przedstawicieli Organizatora. 

8.   Poszczególne wyrazy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

a.   „Bilet” oznacza znak legitymacyjny potwierdzający prawo do wejścia na Teren Imprezy otrzymany odpłatnie lub nieodpłatnie od Organizatora lub od podmiotów działających na zlecenie Organizatora, a także opaski wydawane przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy w zamian za bilet nabyty przez uczestnika lub wydawane bezpłatnie jednemu opiekunowi każdego niepełnosprawnego uczestnika oraz osobom w wieku do 12 roku życia oraz osobom powyżej 65. roku życia po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie. Weryfikacja uprawnień do wejścia i przebywania na Terenie Imprezy będzie następować na podstawie biletu jednodniowego uprawniającego do wstępu na Teren Imprezy. Bilet uprawnia do przebywania na Terenie Imprezy i udziału w koncertach muzycznych i innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych na Terenie Imprezy, nie daje natomiast uprawnienia do korzystania z jakichkolwiek usług lub nabywania towarów dostępnych w punktach gastronomicznych lub handlowych zlokalizowanych na Terenie Imprezy;

b.   „Osoba Niepełnoletnia” oznacza Uczestnika Imprezy poniżej 18-tego roku życia;

c.   „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy, a także przedstawicieli Organizatora legitymujących się identyfikatorami wskazującymi na wykonywanie obowiązków w imieniu Organizatora Imprezy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, tj. z dnia 26 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 145, poz. 1221) Służby Porządkowe legitymują się dodatkowo ważną licencją pracownika ochrony fizycznej;

d.   „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony ogrodzeniem teren Królikarni przy ul. Puławskiej 113a w Warszawie, na którym przeprowadzana jest Impreza;

e.   „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą na terenie Imprezy na podstawie okazanego Biletu; osobom do 12-go roku życia oraz powyżej 65-go roku życia Organizator zapewnia bezpłatny udział w Imprezie.

SPRZEDAŻ BILETÓW

1.     Bilety na Imprezę są sprzedawane za pośrednictwem serwisu internetowego cojestgrane24festival.pl, ebilet.pl, w salonach sieci Empik, a także w oznaczonych punktach sprzedaży (kasach) przed wejściem na Teren Imprezy w dniu 18 czerwca 2016 r. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie oznaczonej na Bilecie.

2.      Odsprzedaż Biletów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, w tym w formie aukcji lub licytacji jest zabroniona. Organizator poucza niniejszym, że stosownie do treści art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, tj. z 11 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 482) ”Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne". 

3.     W przypadku stwierdzenia, że Bilet został nabyty w warunkach czynu z art. 133 Kodeksu wykroczeń, Organizator zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia, co oznacza odmowę wstępu na Imprezę.

4.      Posiadanie Biletu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uiszczania ceny za towary i usługi nabywane w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na Terenie Imprezy.

5.      W sytuacji, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba niepełnosprawna wraz z osobą towarzyszącą - opiekunem, Organizatorzy zwalniają opiekuna od obowiązku zakupu Biletu, z tym zastrzeżeniem, iż opiekun ma prawo do bezpłatnego wstępu na Teren Imprezy i przebywania na Terenie Imprezy wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej.

6.     Osoby Niepełnoletnie w wieku do 12 roku życia są uprawnione do nieodpłatnego uzyskania biletu (opaski) wyłącznie pod warunkiem wstępu na Teren Imprezy w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego, posiadania legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz złożenia przez tego opiekuna oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 

7.     Osoby Niepełnoletnie w wieku od 13 do 15 roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Imprezy na podstawie ważnego biletu oraz w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego, posiadania legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz złożenia przez tego opiekuna oświadczenia wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

8.     Osoby Niepełnoletnie w wieku od 16 do 17 roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Imprezy na podstawie ważnego biletu oraz pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz przekazania przedstawicielom Organizatora, Służbie Porządkowej lub Służbie Informacyjnej pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna w oryginale wg. wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

9.        Nabywcy biletu nie przysługuje prawo do zwrotu biletu Organizatorowi lub Współorganizatorowi. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami życiowymi, Organizator, w odpowiedzi na udokumentowana prośbę nabywcy biletu, może zezwolić na zwrot biletu. W przypadku zwrotu biletu Organizator zwróci Użytkownikowi kwotę w kwocie i w sposób, w jaki nabywca uiścił cenę za bilet.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY

Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do:

a)   bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;

b)   posiadania i okazywania na każde żądanie Służb Porządkowych dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na Terenie Imprezy (opaski). Wszyscy Uczestnicy do 18-tego roku życia (dalej jako „Osoby Niepełnoletnie”) w trakcie Imprezy zobowiązani są do posiadania i każdorazowego okazywania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem. Jeżeli Organizator stwierdzi u Osoby Niepełnoletniej na Terenie Imprezy brak wymaganej legitymacji, uprawnia to Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu przez Uczestnika;

c)    stosowania się do poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, a w sytuacji interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej itp. – również do wykonywania ich poleceń. 
2. W trakcie Imprezy Uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

ZASADY WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE IMPREZY

1.        Wstęp na Teren Imprezy następuje każdorazowo za okazaniem Biletu, za wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych oraz Osób Niepełnoletnich do 12-tego roku życia oraz Osób powyżej 65. roku życia, dla których wstęp na Imprezę jest nieodpłatny. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest Osoba Niepełnoletnia, może ona uczestniczyć w Imprezie w sytuacji posiadania przy sobie nadto ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem, złożenia przez opiekuna oświadczenia określonego w Załączniku Nr 1 oraz w towarzystwie osoby dorosłej – stosownie do treści pkt. 6-7.

2.        Uczestnik Imprezy ma obowiązek posiadania nieuszkodzonego biletu (opaski) w chwili wstępu na Teren Imprezy oraz w całym okresie przebywania na terenie Imprezy. W przypadku uszkodzenia biletu (opaski) podczas udziału w Imprezie uczestnik winien niezwłocznie zwrócić się do przedstawicieli Organizatora we właściwym punkcie Służb Informacyjnych o wydanie zmiennika biletu (opaski). Utrata lub uszkodzenie opaski podczas przebywania poza Terenem Imprezy powoduje utratę prawa udziału w Imprezie.

3.        W przypadku udziału osoby niepełnosprawnej wraz z opiekunem obowiązek posiadania opaski wydawanej nieodpłatnie przy wejściu na Teren Imprezy dotyczy opiekuna. Wyłącznie uczestnicy niepełnosprawni oraz opiekunowie takich uczestników są uprawnieni do wstępu na platformę przeznaczoną dla uczestników niepełnosprawnych.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNICTWA

1.        Poza warunkami opisanymi w punktach powyżej, Organizator jest obowiązany do odmowy wstępu na Teren Imprezy oraz żądania opuszczenia Terenu Imprezy przez:

a)          osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b)          osoby zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzającym realne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny sposób;

c)           osoby, których strój uniemożliwia identyfikację;

d)       osoby posiadające broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy. Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe, przedstawiciele Organizatora lub Współorganizatora;

e)       osoby, które odmawiają poddania się czynnościom Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych;

f)         osoby posiadającym szklane i metalowe opakowania, pojemniki oraz puszki;

g)       osoby przebywające na terenie imprezy z psem bez smyczy i bez kagańca;

h)       osoby wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych. 

2.        Nadto, zabrania się wnoszenia przez Uczestników na Teren Imprezy:

a)   napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

b)   wszelkiego rodzaju broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych (np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni), materiałów pożarowo niebezpiecznych lub innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, np. kijów bejsbolowych, metalowych rurek, noży, itp.;

c)   szklanych i metalowych pojemników oraz puszek. Dopuszczalne jest wnoszenie wody w plastikowych opakowaniach do 500 ml. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości napoju. Służby Porządkowe mogą uzależnić wstęp na Teren Imprezy 3 od pozostawienia takiego przedmiotu poza terenem, na którym przeprowadzana jest Impreza. Powyższe ograniczenie nie dotyczy produktów spożywczych i napojów nabytych przez Uczestników w strefie gastronomicznej na Terenie Imprezy.

3.   Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Imprezy jest zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu. Rzeczy odebrane uczestnikowi uważa się za porzucone.

4.    Psy są wprowadzane na Teren Imprezy wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Posiadacz psa jest zobowiązany do samodzielnego usuwania psich odchodów do przeznaczonych na ten cel pojemników na śmieci. Uchybienie obowiązkom określonym w zdaniach poprzedzających może uzasadniać usunięcie uczestnika z Terenu Imprezy.

5.   Ponadto, na Terenie Imprezy zabronione jest:

a.   niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji festiwalowej oraz wszelkiego mienia należącego do innych uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie Imprezy;

b.   wnoszenie instrumentów muzycznych lub innych urządzeń mogących zagłuszyć Imprezę lub sprawny jej przebieg;

c.   wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych materiałów nie związanych z Imprezą;

d.   wnoszenie kamer lub innego sprzętu nagrywającego audio – video;

e.   utrwalanie występów scenicznych i warsztatów (wykładów prelekcji) za pomocą aparatu fotograficznego, telefonu lub innych urządzeń elektronicznych i rozpowszechnianie tak utrwalonych materiałów jakimikolwiek technikami. 

6.        Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora lub Współorganizatora, na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem lub Współorganizatorem, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

7.        Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na Imprezę. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.

8.        W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na Teren Imprezy – usuwa ja z miejsca, gdzie Impreza jest przeprowadzana.

9.         Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWANIA PORZĄDKU W TRAKCIE IMPREZY

1.        W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz Służby Pomocy Medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy.

2.        Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:

a)   sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy;

b)   legitymowania Osób Niepełnoletnich;

c)   przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na Teren Imprezy zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;

d)   wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwanie do opuszczenia Terenu Imprezy. Odmowa zastosowania się do tych polecenia może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

e)    stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;

f)    ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych. 

3.     Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie Imprezy mogą być wyposażeni w:

a)    wzory Biletów;

b)    wykrywacze metali;

c)    inne niezbędne środki ochrony osobistej. 

4.     Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe:

a)   rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru;

b)   zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 

5.     W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla osób lub mienia na Terenie Imprezy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.

UPRAWNIENIE ORGANIZATORA

1.        Organizator informuje, że jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy oraz wizerunków Uczestników zarówno w zakresie dźwięku jak i obrazu. Utrwalony podczas Imprezy materiał mogący stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, Organizator natychmiast przekaże prokuraturze lub policji właściwym ze względu na miejsce Imprezy. Utrwalone podczas przebiegu Imprezy materiały nie pozwalające na wszczęcie postępowania, Organizator przechowuje przez okres 30 dni od dnia zakończenia Imprezy.

2.        Organizator utrwala Imprezę także dla celów dokumentacyjnych, promocji i reklamy Imprezy oraz jej przyszłych edycji. Wizerunek osób utrwalonych na nagraniu może być rozpowszechniany przez Organizatora dla celów reklamy i promocji Imprezy, jak również celów dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Uczestnik oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń do Organizatora z tytułu wykorzystania jego wizerunku w materiałach reklamowych, promocyjnych, jak również prasowych relacjonujących przebieg Imprezy.

3.        W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego Terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.

4.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy.

5.        Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

REKLAMACJE

1.        Reklamacje związane z przebiegiem Imprezy należy składać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na adres Organizatora: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Co Jest Grane Festival 24”.

2.        Organizator rozpoznaje i odpowiada na reklamacje w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym.

3.        Warunkiem dochodzenia roszczeń jest skorzystanie z procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Organizator informuje, że Uczestnik może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków, które mogą negatywnie oddziaływać na ośrodek słuchu. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników oraz wprowadzanych na Teren Imprezy zwierząt wywołany poziomem hałasu.

2.       Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. 

3.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia Imprezy lub jej odwołania spowodowane zmianami organizacyjnymi lub zmianami infrastruktury. 

4.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych, np. awarii sprzętu lub odwołania przyjazdu przez artystę, jak również z przyczyn spowodowanych warunkami atmosferycznymi – bez uprzedniej rekompensaty. 

5.      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego. 

6.      Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. 

7.      Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.cojestgrane24festival.com. 

8.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2016 roku.


Załącznik Nr 1

Oświadczenie opiekuna o odpowiedzialności za uczestnika Festiwalu w wieku 0 – 15 lat Co Jest Grane 24 Festival Warszawa, Królikarnia, ul. Puławska 113a, 18 czerwca 2016r

Do: AGORA S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732, Warszawa – Organizator Olsztyn Green Festiwal (określany dalej jako „Festiwal”).


Niżej podpisany/a, zgodnie z pkt 6 i 7 SPRZEDAŻ BILETÓW Regulaminu oświadczam, że małoletni Uczestnik Festiwalu:

Imię i Nazwisko: . Miejsce zamieszkania: . PESEL: .

będzie pozostawał pod moją stałą opieką w całym czasie przebywania na Terenie Festiwalu. Przyjmuję niniejszym pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Festiwalu przez wymienionego powyżej małoletniego Uczestnika. Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu. Wiem również, że osoby przebywające na koncertach organizowanych podczas Festiwalu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Dane Opiekuna: Imię i Nazwisko: . 
Miejsce zamieszkania: . 
PESEL: .

Numer telefonu kontaktowego: .

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujętych w niniejszym oświadczeniu na potrzeby działań Organizatora służących zapewnieniu bezpieczeństwa Małoletniemu Uczestnikowi podczas Festiwalu oraz ewentualnego dochodzenia odpowiedzialności za szkody przez niego wyrządzone.

 

 

zobacz także